CZ

Pyrotechnický a střelmistrovský kurz

Pyrotechnický kurz

Společnost Poličské strojírny a.s. je pověřena Českým báňským úřadem, v současné době jako jediná společnost, výukou žadatelů o zkoušku z odborné způsobilosti pro získání oprávnění pyrotechnika.

Pyrotechnický kurz

Odborná způsobilost pro ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby je stanovena  zákonem č. 61/1988 Sb.,o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a prováděcí vyhláškou č. 327/1992 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. Doba trvání kurzu činí 4 týdny, v rozsahu min. 100 hodin.

 

Náležitosti nutné k absolvování pyrotechnického kurzu a k vydání osvědčení „pyrotechnik“ :
 • osvědčení o absolvování základní odborné způsobilosti pro práci s výbušninami
  (základní pyrotechnický kurz dle Vyhlášky ČBÚ č. 327/1992 Sb.) nebo doložení diplomu (indexu) o absolvování VŠCHT Pardubice nebo VA Brno, katedra výbušnin
 • kolek ve výši 1000,- Kč správní poplatek pro ČBÚ za vydání průkazu)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • další podmínkou je věková hranice 21 let.
 • doklad o ukončeném základním vzdělání – vysvědčení ze základní školy, případně vyšší
 • žadatel je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona

 

V roce 2023 je plánován jeden kurz. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min. 5 účastníků, kapacita kurzu je omezena 10 účastníky.

Termín kurzu je stanoven na: 11.9. až 20.10.2023

Cena kurzu je pro letošní rok stanovena 46.048,-Kč + 21% DPH.

Kontaktní adresa pro získání podrobných informací k vlastnímu průběhu kurzu a přihlášky do kurzu je: jiri.tamele@pos.cz, tel. 603 206 676.

 

Dále Poličské strojírny a.s. pořádají kurz k získání odborné způsobilosti pro práci s výbušninami.

Odborná způsobilost osob, které provádí práce s výbušninami, jakož i osob, které provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osob vypracovávajících a schvalujících provozní dokumentaci je stanovena  zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a prováděcí vyhláškou č. 327/1992 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. Doba trvání kurzu činí 2 týdny, v rozsahu 40 hodin. Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.

 

Podmínkou otevření kurzu v roce 2023 je přihlášení min. 5 účastníků. Termín není stanoven, bude vypsán po přihlášení stanoveného min. počtu účastníků, kapacita kurzu je omezena 15 účastníky.

Cena kurzu je pro letošní rok stanovena 11.750,-Kč + 21% DPH.

Kontaktní adresa pro získání podrobných informací k vlastnímu průběhu kurzu a přihlášky do kurzu je: jiri.tamele@pos.cz, tel. 603 206 676.

 

Střelmistrovský kurz

Společnost Poličské strojírny a.s. je pověřena Českým báňským úřadem výukou žadatelů o zkoušku z odborné způsobilosti pro získání oprávnění střelmistr.

Výuka odborností:

A – povrchové dobývání                                                                            

B – stavební práce a destrukce

Střelmistrovský kurz

Odborná způsobilost střelmistr je stanovena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a vyhláškou č. 72/1988 Sb. Českého báňského úřadu, o používání výbušnin. Doba trvání kurzu činí 3 týdny, v rozsahu min. 100 hodin.

 

Náležitosti nutné k absolvování střelmistrovského kurzu a k vydání osvědčení „střelmistr“:

 

 • osoba musí být starší 21 let, občansky bezúhonná podle § 34 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.
 • vzdělání – úspěšné ukončení základní školy
 • délka praxe – 1 rok na pracovišti, z toho alespoň ½ roku musí uchazeč pracovat jako pomocník střelmistra
 • zdravotní způsobilost
 • kolek ve výši 1000,- Kč (správní poplatek pro ČBÚ za vydání osvědčení)

V roce 2023 je plánován jeden kurz. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min. 5 účastníků, kapacita kurzu je omezena 12 účastníky.

Termín kurzu je stanoven na: 21.8.2023 až 8.9.2023.

Cena kurzu je pro letošní rok stanovena na 30.900,-Kč + 21% DPH.

Kontaktní adresa pro získání podrobných informací k vlastnímu průběhu kurzu a přihlášky do kurzu je: jiri.tamele@pos.cz, tel. 603 206 676.