CZ

Ochrana oznamovatelů

Oznámení protiprávního jednání

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedl Koncern STV INVEST a.s. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání.

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Směrnice a Zákona je možné činit v případě, že jste se o jednání ve společnosti patřící do Koncernu STV INVEST a.s., které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost patřící do Koncernu STV INVEST a.s.

Možnosti podávání oznámení:

  • Telefonicky na čísle +420 778 757 897
  • Osobně na adrese Bořiny 1145, 572 01 Polička, po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 778 757 897 nebo na e-mailu oznameni@stvservice.cz
  • Písemně přes e-mail: oznameni@stvservice.cz
  • Písemně poštou na adresu: Bořiny 1145, 572 01 Polička v obálce označené: „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“.
  • Oznamovatel může oznámení podat také prostřednictvím externího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti

Příslušnou osobou určenou k přijímání, zkoumání a dalšímu nakládání s oznámeními je Mgr. Jana Machová, zastupující příslušnou osobou je PhDr. Roman Bis, MBA.

Oznamovatel a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, podléhají ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření. Oznámení bude uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.