CZ

Obchodní podmínky pro prodej

I. Předmět smlouvy

 1. Předmět koupě je přesně definován v uzavřené kupní smlouvě (potvrzení objednávky) a prodávající se zavazuje k jeho dodání, včetně všech dokladů příslušných k jeho převzetí a užívání, a to nejpozději v termínu sjednaném v této kupní smlouvě.
 2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. Náležitosti daňového dokladu

 1. Prodávající a kupující sjednávají, že faktura musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle § 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Má se za to, že faktura bude doručena společně s předmětem koupě. Za předpokladu, že tomu tak nebude, kupující je povinen o této skutečnosti obratem informovat prodávajícího.

III. Přepravní dispozice, obaly

 1. Přepravní dispozice jsou součástí kupní smlouvy.
 2. V případě použití vratného obalu (toto musí být uvedeno prodávajícím v průvodní dokumentaci obchodního případu) je obal trvale ve vlastnictví prodávajícího a kupující je povinen tento obal vrátit prodávajícímu do 14-ti dnů ode dne převzetí předmětu smlouvy do Poličských strojíren a.s.
 3. V případě, že kupující převzatý obal v tomto termínu nevrátí, zavazuje se zaplatit prodávajícímu obal v plné výši pořizovací ceny. Povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů plní Poličské strojírny a.s. způsobem podle ustanovení §13 odst. 1 písm. c) zákona č.477/2001 Sb. o obalech. Poličské strojírny a.s. se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM zapojily pod klientským číslem EK-F06030421.

IV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

 1. Kupující je povinen zboží zkontrolovat při jeho převzetí. V případě zjevných vad, způsobených přepravou veřejným přepravcem, je povinen tyto vady reklamovat u přepravce. Jiné zjevné vady zjištěné při převzetí zboží je kupující povinen písemně oznámit přepravci a o těchto nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění. K později uplatněným reklamacím se nepřihlíží.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu na výrobky a obchodní zboží obchodních skupin PNEU a HEFA, záruku v délce 12 měsíců ode dne dodání na výrobky a obchodní zboží obchodní skupiny ZAK a záruku v délce 6 měsíců ode dne dodání na opravy a služby. Tato záruka je podmíněna užíváním předmětu koupě dle stanovených podmínek. Pokud kupující nebude dodržovat pokyny pro montáž, převoz nebo údržbu, provede změny na předmětu koupě, vymění díly nebo bude používat materiály, které neodpovídají originálním specifikacím, může kupující uplatnit nároky z vad předmětu koupě jen tehdy, pokud prokáže, že vada nebyla zapříčiněna výše zmíněnými postupy, ale existovala již před výše uvedenými zásahy kupujícího. Za předpokladu, že kupující vymění díly za neoriginální či bude používat materiály neodpovídající originálním specifikacím, zaniká nárok kupujícího na uplatnění nároků ze záruky ve všech částech předmětu koupě bezprostředně souvisejících s těmito díly nebo materiály. Přiměřené opotřebení předmětu koupě, které souvisí s běžným používáním, nelze považovat za vady předmětu koupě.
 3. Reklamace musí být uplatněny písemně, musí obsahovat označení vadného zboží a popis vady, číslo kupní smlouvy a množství vadných kusů. Na vyžádání prodávajícího je kupující povinen vrátit prodávajícímu vadné kusy na překontrolování nebo umožnit jejich kontrolu na jiném místě. Kupující je povinen skladovat zboží a manipulovat s ním v souladu s ustanoveními příslušné technické dokumentace, pokud nebude ke zboží technická dokumentace dodána, tak dle charakteru zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. V případě nedodržení této povinnosti nebude brán zřetel na případné reklamace zboží.
 4. Prodávající odstraní vady předmětu koupě tak, že podle své volby vady odstraní, tj. předmět koupě opraví nebo dodá nové díly, či vymění celý předmět koupě. Pokud novými dodávkami, či opravou nejsou vady předmětu koupě odstraněny, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo případně odstoupit od smlouvy. Nahrazené díly přecházejí do vlastnictví prodávajícího a musí mu být na požádání zaslány zpět. Pokud prodávající zjistí, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, budou veškeré náklady (dopravní náklady, testování a jiné) spojené s vyřizováním reklamace přeúčtovány kupujícímu.

V. Smluvní pokuty, náhrada škody

 1. V případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 – ti dnů ode dne výzvy prodávajícího k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
 2. V případě neodebrání zboží v dohodnutém termínu kupujícím nebo při jiném porušení povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen nahradit prodávajícímu prokazatelně vzniklou škodu.

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě

 1. Přechod vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího nastává až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.
 2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pro právní vztahy touto smlouvou neupravené platí právní řád České republiky, a to zejména zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. V případě sporů z uzavřené kupní smlouvy si smluvní strany sjednaly podle §89a zákona č. 99/1963 Sb. místní příslušnost Okresního soudu ve Svitavách, ve věcné příslušnosti Krajských soudů pak místní příslušnost Krajského soudu v Hradci Králové.