CZ

Obchodní podmínky pro nákup

 1. Obchodní podmínky pro nákup
  1. Úvodní ustanovení
   1. Tyto obchodně-dodací podmínky (dále jen „ODP“) stanoví podmínky pro nákup zboží společností Poličské strojírny a.s., se sídlem Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 46504851, DIČ: CZ46504851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647 (dále jen „Kupující“).
   2. Pro účely těchto ODP mají níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem tento význam:Cena: kupní cena za Zboží;Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;Objednávka: objednávka na dodávku Zboží, kterou vystavuje Kupující;

  Prodávající: prodávající Zboží na základě Smlouvy;

  Smlouva: kupní smlouva na dodávku Zboží uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím;

  Smluvní strana(y): Kupující a/nebo Prodávající;

  Zboží: věc, která je předmětem koupě dle Smlouvy.

Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy se řídí Objednávkou, těmito ODP a Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají přednost ustanovení Objednávky před ODP a tyto před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

  1. Uzavření smlouvy
   1. Objednávka vystavená a podepsaná Kupujícím je návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci a množství Zboží a Cenu nebo způsob jejího dodatečného určení.
   2. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem bezvýhradného přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí Objednávky stvrdí Prodávající podpisem svého oprávněného zástupce.
   3. Přijetím Objednávky Prodávající potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, včetně případné specifikace požadavků na Zboží a ODP, porozuměl mu a souhlasí s ním. Prodávající nemá nárok na žádné dodatečné platby či prodloužení termínu plnění z důvodu chybné interpretace Objednávky a podmínek plnění Smlouvy. Prodávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
   4. Lhůta pro přijetí Objednávky Prodávajícím je 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne doručení.
   5. Kupující tímto dle §1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí Objednávky s dodatkem, změnou nebo odchylkou. Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od Objednávky se považují za nový návrh na uzavření Smlouvy, který podléhá písemnému souhlasu Kupujícího ve lhůtě dle čl. 2.4.
   6. V případě, že Prodávající k Objednávce připojí vlastní obchodní podmínky, je jimi Kupující vázán pouze tehdy, když je písemně odsouhlasí. V takovém případě má Objednávka a tyto ODP před obchodními podmínkami Prodávajícího přednost, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Ustanovení §1751 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.
  2. Předmět smlouvy
   1. Prodávající se uzavřením Smlouvy zavazuje dodat a odevzdat Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží.
   2. Kupující se zavazuje řádně dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Cenu za Zboží.
  3. Podmínky plnění
   1. Jestliže není v Objednávce uvedeno jinak, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží na svůj náklad a nebezpečí do místa plnění. Místem plnění se rozumí sídlo Kupujícího, není – li v Objednávce uvedeno jinak.
   2. Prodávající je povinen dodat Zboží v termínu stanoveném v Objednávce. Není – li termín plnění uveden v Objednávce, je Prodávající povinen dodat Zboží do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Termín plnění je ve smyslu §1962 odst. 2 Občanského zákoníku sjednán ve prospěch Prodávajícího, který je oprávněn dodat Zboží až 14 (slovy: čtrnáct) dnů před termínem plnění, je však povinen Kupujícího o termínu dodávky předem informovat.
   3. Prodávající je povinen dodat Zboží v jakosti a provedení, které určuje Objednávka. Jestliže není uvedeno jinak, je Prodávající povinen plnit v nejvyšší jakosti. Jestliže je jakost a provedení Zboží popsána státními technickými normami, jsou tyto normy pro Prodávajícího závazné.
   4. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, musí být Zboží nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.
   5. Prodávající poskytuje záruční dobu na Zboží v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců ode dne jeho převzetí Kupujícím.
  4. Prodlení Prodávajícího
   1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží ve stanoveném termínu musí Prodávající Kupujícího písemně informovat a sdělit náhradní termín plnění. Stejnou povinnost má Prodávající i v případě, že je vzhledem k okolnostem zřejmé, že termín plnění nebude dodržen, ale k prodlení dosud nedošlo.
   2. Pokud Kupující Prodávajícímu písemně náhradní termín plnění potvrdí, platí pro dodávku Zboží tento náhradní termín. V takovém případě není Prodávající do uplynutí náhradního termínu v prodlení s dodáním Zboží.
  5. Předání a převzetí zboží
   1. Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Zboží v místě plnění. Závazek odevzdat Zboží je splněn převzetím Zboží Kupujícím v místě plnění postupem dle tohoto čl. 6 ODP.
   2. Při odevzdání Zboží odevzdá Prodávající Kupujícímu veškeré doklady ke Zboží, zejména (je-li aplikovatelné) návod k obsluze, záruční list, technickou dokumentaci a prohlášení o shodě.
   3. Při odevzdání Zboží předloží Prodávající Kupujícímu dodací list, který bude obsahovat alespoň označení Smluvních stran, číslo Objednávky, popis a množství Zboží, datum převzetí Zboží.
   4. Při převzetí Zboží provede Kupující kontrolu Zboží. Případně zjištěné zjevné vady uvede Kupující v protokolu o vadách dle čl. 9.1 ODP. To nevylučuje právo Kupujícího na pozdější podrobnou kontrolu Zboží a uplatnění dalších zjištěných vad.
   5. Kupující převezme pouze takové Zboží, které je bezvadné, nebo které obsahuje pouze drobné vady, které nesnižují funkčnost Zboží a/nebo bezpečnost jeho užití. Do doby odstranění takových vad je Kupující oprávněn uplatnit pozastávku dle čl. 7.3 ODP.
   6. K převzetí Zboží dojde podpisem dodacího listu Kupujícím. Okamžikem převzetí Zboží přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
   7. Dodá-li Prodávající větší množství Zboží, než bylo uvedeno v Objednávce, není tím Smlouva na toto větší množství uzavřena. Ustanovení § 2093 Občanského zákoníku se neuplatní.
  6. Platební podmínky
   1. Kupující zaplatí Cenu na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené Prodávajícím.
   2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na Cenu Zboží po jeho převzetí Kupujícím. Datum předání a převzetí uvedené na příslušném dodacím listu bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Kopie dodacího listu bude přílohou faktury.
   3. V případě, že Kupující převzal Zboží s drobnými vadami, je oprávněn provést pozastávku na část Ceny odpovídající dle jeho úsudku rozdílu mezi cenou Zboží s vadami a Zboží bez vad,  a to až do okamžiku odstranění vad Zboží Prodávajícím.
   4. Faktura je splatná do 90(slovy: devadesáti) dnů od jejího doručení Kupujícímu, není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Totožná lhůta splatnosti se uplatní na jakékoliv další platby vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, zejména smluvních pokut či náhrady škody, a to ode dne doručení jejich písemného vyúčtování.
   5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), §435 Občanského zákoníku, číslo Objednávky a bankovní spojení Prodávajícího. Pokud faktura tyto náležitosti neobsahuje, jsou chybné, nebo je chybně uvedena Cena, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
   6. Za den platby se považuje odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
   7. V případě, že dle §109 zákona o DPH bude Kupující jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Kupující oprávněn uhradit daň za Prodávajícího přímo správci daně Prodávajícího za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle §109a zákona o DPH. O provedení platby Kupující Prodávajícího písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Prodávajícího za Kupujícím o příslušnou částku daně.
  7. Sankce
   1. V případě prodlení s dodáním Zboží je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty, a to v prvních 15 (slovy: patnácti) dnech 0,05% (slovy: pět setin procenta) z  Ceny za každý započatý den prodlení a v dalších dnech 0,1% (slovy: jedna desetina procenta)  z Ceny zboží za každý započatý den prodlení.
   2. Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží déle než 31 (slovy: třicet jedna) dní, činí smluvní pokuta 1% (slovy: jedno procento) denně z Ceny.
   3. V případě prodlení s termínem zahájení odstranění reklamované vady má Kupující právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc) za každý započatý den prodlení.
   4. Jestliže Kupující nezaplatí fakturu do 90 dnů po jejím doručení, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z Ceny za každý den prodlení.
  8. Odpovědnost za vady zboží, náhrada újmy
   1. V případě zjištění vady Zboží oznámí Kupující Prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu. Vady Zboží budou Kupujícím oznámeny na tiskopise „Protokol o vadách“, jehož součástí bude popis vady a volba nároku Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady dle § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
   2. Prodávající je povinen se vyjádřit k uplatněným nárokům Kupujícího nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení protokolu o vadách. V opačném případě se má za to, že nároky Kupujícího bez výhrad uznává.
   3. Za vady zjištěné v záruční době odpovídá Prodávající, leda že prokáže, že vada vznikla v důsledku užívání Zboží Kupujícím v rozporu s podmínkami Smlouvy. Do doby, než Prodávající prokáže, že za vadu nese odpovědnost Kupující, se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající.
   4. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních (slovy: pěti) dnů od oznámení, zahájit a řádně pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady až do jejího odstranění, a to i v případě, že již v průběhu odstraňování vady Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, pokud Kupující nestanoví jinak.
   5. V případě, že Prodávající ve stanovené lhůtě nezahájí odstraňování vady, nebo je jinak v prodlení s plněním povinnosti řádně pokračovat v pracích spojených s odstranění vady, je Kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Prodávajícího. Tím nejsou dotčena jakákoliv práva Kupujícího ze Smlouvy.
   6. Na nově dodané nebo vyměněné Zboží nebo jeho část v záruční době se vztahuje záruční doba v původní délce, která začíná běžet dnem předání takového Zboží nebo jeho části.
   7. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu jeho náklady a výdaje spojené přímo či nepřímo s opravou či výměnou vadného Zboží. Dále se zavazuje uhradit náklady spojené s opracováním u Zboží, které je nakupováno jako polotovar pro další výrobu, a to do doby, než se projeví jeho vada, pro kterou nelze Zboží dále použít pro jeho účel.
   8. Kupující je oprávněn požadovat uhrazení veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním reklamace vad Zboží, za které odpovídá Prodávající (náklady na zpáteční zásilku vadného Zboží, náklady na případné znalecké posudky, poštovné, dopravné apod.), a to v plné výši.
   9. Jestliže je na dopravu vadného Zboží použito vratného obalu Kupujícího, je Prodávající povinen uhradit poměrnou část jeho ceny za jeho opotřebení.
   10. Nároky z odpovědnosti za vady Zboží se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu, které je Prodávající oprávněn uplatnit v plné výši. Ustanovení §2050 Občanského zákoníku se vylučuje.
   11. Kupující má právo na náhradu škody vzniklou v souvislosti nebo v důsledku vad Zboží nebo jiného porušení Smlouvy. Smluvní strany ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku sjednávají povinnost nahradit rovněž nemajetkovou újmu.
  9. Obaly
   1. Prodávající Zboží zabalí způsobem obvyklým pro příslušné Zboží a způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho vlastností, pokud není obal určen v Objednávce nebo v technických podmínkách dodávky, které jsou zpravidla přílohou Objednávky.
   2. Obaly musí být řádně označeny průvodkami a údaji o obsahu s úplným označením Objednávky.
   3. Pokud prodávající použije k dodávce Zboží obaly, případně přepravní prostředky, které jsou vratné, označí tyto obaly na dodacím listu slovem „ vratný obal“ a v případě nevrácení v dohodnuté době ze strany kupujícího,  je oprávněn fakturovat jejich cenu. Použití vratných obalů a/nebo přepravních prostředků a jejich cena musí být předem písemně schváleno Kupujícím.
   4. Na vratné obaly a/nebo přepravní prostředky dle čl. 10.3 ODP se vztahuje výhrada zpětného prodeje dle §2139 Občanského zákoníku. Kupující je oprávněn na své náklady vrátit Prodávajícímu vratné obaly, případně přepravní prostředky, do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od převzetí příslušného Zboží za cenu určenou dle čl. 10.3 ODP.
  10. Ochrana důvěrných informací
   1. Veškeré informace, které si Smluvní strany při jednání o Smlouvě a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná ze Smluvních stran, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále Smluvní strany budou považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se Zboží, které nejsou veřejně přístupné či známé. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k mlčenlivosti  ve věci důvěrných informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy
   2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:
    1. mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy,
    2. byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení,
    3. jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran,
    4. příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana,
    5. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
    6. Smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi) za účelem uplatňování svých práv.
   3. Ustanovení čl. 11 ODP se týká také všech forem, nářadí, vzorů modelů, označení, normativů a/nebo tištěných podkladů předaných Kupujícím, a vyrobených předmětů. Tyto nemohou být bez písemného souhlasu Kupujícího předány třetím osobám a ani nemohou být použity pro jiné než účely než plnění Smlouvy.
   4. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto čl. 11 ODP je dotčená Smluvní strana oprávněna požadovat od druhé Smluvní strany vydání prospěchu z obchodu, při kterém tuto povinnost porušila anebo převedení tomu odpovídajících práv bezplatně na oprávněnou Smluvní stranu. Tím není dotčeno právo na náhradu újmy. Pro tento případ Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit rovněž nemajetkovou újmu.
  11. Ukončení smlouvy
   1. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy Prodávajícím podstatným způsobem. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu §2002 odst. 1 Občanského zákoníku pokládají za porušení Smlouvy podstatným způsobem zejména:
    1. prodlení Prodávajícího s odevzdáním Zboží o více než 14 (slovy: čtrnáct) dní;
    2. dodání Zboží se zjevnými podstatnými vadami;
    3. prodlení Prodávajícího se započetím prací na odstranění vad Zboží o více než 14 (slovy: čtrnáct) dní.
   2. V případě nepodstatného porušení povinností (§2002 odst. 2 a 1978 odst. 1 Občanského zákoníku), může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
   3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se Smlouva ruší od samého počátku.
   4. Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany k úhradě smluvní pokuty nebo náhradě újmy.
  12. Prohlášení prodávajícího
   1. V souladu s §1794 odst. 2 Občanského zákoníku Prodávající uzavřením Smlouvy prohlašuje, že
    1. se vzdává práva dle §1793 Občanského zákoníku, tj. zejména práva požadovat zrušení Smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle §1793 Občanského zákoníku;
    2. je si vědom poskytovaného plnění dle Smlouvy,
    3. Cenu za plnění Smlouvy považuje za přiměřenou a úměrnou a s plněním za dohodnutou Cenu souhlasí.
   2. Prodávající prohlašuje, že mu při jednání o uzavření Smlouvy byly ve smyslu §1728 Občanského zákoníku sděleny všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k posouzení možnosti uzavřít Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od Kupujícího žádné další informace v této věci.
  13. Závěrečná ustanovení
   1. Smlouva se řídí §2079 a násl. Občanského zákoníku.
   2. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany nepostoupí ani nepřevedou jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit do podoby cenného papíru jakékoliv právo plynoucí ze Smlouvy či jejího porušení.
   3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se budou projednávat u soudu v místě příslušném dle sídla Kupujícího.
   4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran.
   5. Smluvní strany se dle §558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.
   6. Jakékoli změny nebo dodatky ke Smlouvě musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami na téže listině.