CZ

Pyrotechnický kurz

Poličské strojírny a.s., se sídlem Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička je pověřena Českým báňským úřadem (v současné době jako jediná) výukou žadatelů o zkoušku z odborné způsobilosti pro získání oprávnění pyrotechnika.

Pyrotechnický kurz.

Odborná způsobilost pro ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby je stanovena  zákonem č. 61/1988 Sb.,o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a prováděcí vyhláškou č. 327/1992 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. Doba trvání kurzu činí 4 týdny, v rozsahu min. 100 hodin.

 

Náležitosti nutné k absolvování pyrotechnického kurzu a k vydání osvědčení „pyrotechnik“ :

–        osvědčení o absolvování základní odborné způsobilosti pro práci s výbušninami
(základní pyrotechnický kurz dle Vyhlášky ČBÚ č. 327/1992 Sb.) nebo doložení diplomu (indexu) o absolvování VŠCHT Pardubice nebo VA Brno, katedra výbušnin
–        kolek ve výši 1000,- Kč správní poplatek pro ČBÚ za vydání průkazu)
–        lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
–        další podmínkou je věková hranice 21 let.

–        doklad o ukončeném základním vzdělání – vysvědčení ze základní školy, případně vyšší

–        žadatel je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona

 

V roce 2021 jsou plánovány 2 kurzy. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min. 5 účastníků, kapacita kurzu je omezena 12 účastníky.

Termíny kurzů jsou stanoveny na : 17.5. až 18.6.2021 a 13.9. až 15.10.2021

Cena kurzu je pro letošní rok stanovena 46.048,-Kč + 21% DPH.

Kontaktní adresa pro získání podrobných informací k vlastnímu průběhu kurzu a přihlášky do kurzu je: jiri.tamele@pos.cz, tel. 603206676.

 

Kurz k získání odborné způsobilosti pro práci s výbušninami.

Odborná způsobilost osob, které provádí práce s výbušninami, jakož i osob, které provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osob vypracovávajících a schvalujících provozní dokumentaci je stanovena  zákonem č. 61/1988 Sb.,o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a prováděcí vyhláškou č. 327/1992 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. Doba trvání kurzu činí 2 týdny, v rozsahu 40 hodin. Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.

 

Podmínkou otevření kurzu v roce 2021 je přihlášení min. 5 účastníků. Termín není stanoven, bude vypsán po přihlášení stanoveného počtu min. počtu účastníků, kapacita kurzu je omezena 15 účastníky.

Cena kurzu je pro letošní rok stanovena 11.750,-Kč + 21% DPH.

Kontaktní adresa pro získání podrobných informací k vlastnímu průběhu kurzu a přihlášky do kurzu je: jiri.tamele@pos.cz, tel. 603206676.